Kulturföreningen Lammhultsbygden

Alla kulturformer i skön förening

Stadgar


Dessa stadgar antogs av föreningsstämman 2023-07-01

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn är Kulturföreningen Lammhultsbygden.

§ 2. Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att inom Lammhultsbygden på ideell basis arbeta för:

 • att samla kulturintresserade för att mötas och utvecklas
 • att skapa, driva och utveckla kulturverksamhet i alla former
 • att medverka till att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet
 • att öka kunskap, informera och bilda opinion i kulturfrågor
 • att samarbeta med och vara en resurs för det lokala föreningslivet

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Med “Lammhultsbygden” avses ett område ca 30 km runtom Lammhults samhälle.

§ 3. Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Växjö kommun.

 § 4. Medlemskap

Föreningen är öppen för fysiska och juridiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlemskapet gäller tills vidare.

Behandling av personuppgifter
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

§ 5. Medlemsavgift                                                                                                 Medlemsavgift beslutas av årsmötet.            

§ 6. Medlems avgång

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 7. Medlems uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

8 §.    Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

§ 9. Styrelse

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av ordförande och 2-6 övriga ledamöter samt 1-3 suppleanter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

Styrelsesuppleanter har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 10. Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande och kassör i förening samt av dem styrelsen utser.   

§ 11. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 12. Årsredovisning och revisionsberättelse

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en eller två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före april månads utgång. Kallelse skall delges föreningens medlemmar senast fyra veckor innan mötet. Kallelse skall ske via e-post, via andra e-kanaler föreningen använder från tid till annan samt med anslag på Samhällsföreningens anslagstavla i Lammhults centrum.

Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärende som skall behandlas på årsmötet, detta skall ske senast 14 dagar före mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall finnas tillgängliga senast 7 dagar före mötets genomförande.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 § 14. Ärenden på ordinarie årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
 10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner). Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål.
 11. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  3. 1-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  4. 1-2 revisorer för en tid av 1 år.
  5. 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 12. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§ 15. Rösträtt

Vid föreningsstämma har medlem en (1) röst.

§ 16. Beslut

Beslut på årsmötet utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna om inget annat anges i dessa stadgar.

Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I andra frågor har mötesordförande utslagsröst.  

§ 17. Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skäl för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på samma sätt som inför ordinarie årsmöte. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

§ 18. Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska föreningen först betala sina utestående skulder. Finns tillgångar kvar efter detta ska de överlämnas till Lammhults Samhällsförening att förvaltas för att inom 10 år överlämnas till ny förening som bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Lammhultsbygden. Bildas inte sådan förening inom tidsfristen tillfaller tillgångarna Lammhults Samhällsförening.

§ 19. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.